Nacházíte se zde: Úvod Informace Etický kodex CELOP

CELOP - Centrum lůžkové ošetřovatelské péče Dvůr Králové nad Labem -

 

 

 

Společnost CELOP s.r.o., Centrum lůžkové oštřovatelské péče je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s platným právem anebo mravními a etickými standardy. CELOP s.r.o. požaduje, aby všichni zaměstnanci dodržovali zákony a etická pravidla a řádně plnili své povinnosti. CELOP s.r.o. proto přijímá tento Etický kodex, který stanovuje pravidla jednání a chování pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní zařazení, status nebo dobu trvání smlouvy. Kodex vychází z principů čestnosti, tolerance, zodpovědnosti, dodržování práv a respektování lidské důstojnosti. Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance. Jsou zodpovědní za dodržování Etického kodexu u svých podřízených. Hodnoty uvedené v tomto kodexu tvoří nedílnou součást firemní kultury a obchodní strategie. Nedodržení ustanovení tohoto kodexu bude považováno za porušení pracovní kázně v souladu se zákoníkem práce.

 

Zdraví a bezpečnost

 • Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti je jednou z našich priorit. Naše úsilí směřuje k tomu, aby nedocházelo ke zraněním. Všechny zaměstnance zodpovědně a pravidelně školíme v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Snažíme se neustále vytvářet pracovní prostředí, které podporuje bezpečnost, zdraví a duševní pohodu.

Respektování lidských práv

 • Usilujeme o dodržování a ochranu lidských práv. Respektujeme lidskou důstojnost. Netolerujeme žádnou formu dětské práce, věk našeho zaměstnance nesmí být nižší než 18 let. Zaměstnancům stanovujeme pouze takovou pracovní dobu, která plně odpovídá zákonným předpisům.

Zákaz diskriminace a rovnost příležitostí

 • Nediskriminujeme, se všemi jednáme stejně a všem nabízíme rovné příležitosti bez ohledu na národnost, etnický původ, věk, pohlaví, vzhled, víru, handicap, rodinný stav a sexuální orientaci. Tato firemní politika rovných příležitostí se týká všech aspektů zaměstnaneckého vztahu.

Vztahy na pracovišti

 • Společnost se zavazuje vytvořit prostředí, ve kterém se se zaměstnanci zachází s důstojností a úctou. Každý zaměstnanec je povinen respektovat své kolegy. Současně vyžadujeme uznávání názorů ostatních, i když se nemusí shodovat s názorem daného jedince. Pracujeme jako tým, sdílíme naše zkušenosti a znalosti. Snažíme se o otevřenou a přímou komunikaci. Chováme se k sobě vstřícně a ohleduplně. Netolerujeme nepřijatelné zacházení s našimi zaměstnanci, jako je například sexuální obtěžování nebo zneužívání, psychický nebo fyzický nátlak, šikanu, neuctivé chování, tělesné trestání, nebo hrozby takovýmto zacházením. Budujeme vztahy založené na důvěře.

Spolupráce a řešení konfliktů

 • Při plnění úkolů a v jednáních se svými kolegy neznevažujeme své kolegy, nezkreslujeme nebo nezatajujeme informace nezbytné ke splnění úkolu, neupřednostňujeme vlastní zájmy nebo zájmy třetí osoby před zájmy společnosti. Bezdůvodně neodmítáme potřebnou součinnost jiným kolegům při plnění pracovních úkolů. Při vzniku pracovního sporu mezi zaměstnanci aktivně, konstruktivně a odpovědně hledáme řešení takového sporu se zřetelem na zájmy společnosti, v případě nedosažení shody informujeme ihned nadřízené.

Osobní rozvoj

 • Věříme v naše zaměstnance, ceníme si jich a pěstujeme jejich talent. Chceme dělat maximum pro jejich rozvoj, profesní růst a zvýšení potenciálu. Našim zaměstnancům různých profesí financujeme pravidelná školení.

Ochrana dobrého jména společnosti

 • Vždy, a to i v mimopracovních aktivitách, jednáme a vystupujeme s vědomím, že reprezentujeme společnost CELOP s.r.o.. Vyvarujeme se takového jednání, vystupování nebo vyjádření, které může poškodit nebo znevážit dobré jméno společnosti. Nepomlouváme společnost ani kolegy. Nesdělujeme informace, které mohou společnost poškodit z hlediska obchodního, profesního a marketingového a vázaného lékařským tajemstvím. 

Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a českého adaptačního zákona o ochraně osobních údajů. Veškerá osobní data chráníme a nikomu dalšímu bezdůvodně neposkytujeme. Dbáme na to, aby byla uchovávána pouze na dobu nezbytně nutnou. Přístup k osobním údajům poskytujeme pouze osobám k tomu oprávněným.

Vedení evidence

 • Podporujeme transparentní podnikání. Naše finanční zprávy a veškerá evidence odpovídají skutečnosti. Zaznamenáváme finanční operace tak, aby byly v souladu se zákonem a zásadami účetnictví. Důsledně evidujeme i záznamy týkající se bezpečnosti a zdraví, životního prostředí, lidských zdrojů a školení. CELOP s.r.o. má nastaveny interní auditní procesy a zároveň podléhá pravidelnému nezávislému externímu auditu účetnictví a nastavených procesů. 

Korupce

 • Odmítáme jakoukoliv formu korupce. Patří sem například úplatkářství, zpronevěra, podvody, protekce nebo střet zájmů. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že podnikají v souladu s platnými zákony a své obchodní aktivity financují legálně získanými prostředky.

Dary a firemní pohostinnost

 • Dary a firemní pohostinnost nemohou ovlivňovat, ani vyvolávat dojem, že ovlivňují naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich obchodních partnerů. Nesmějí příjemce dostat do pozice, že se cítí být dárci zavázán. Přípustnými dary jsou pouze předměty s nízkou nominální hodnotou, např. propagační předměty společností. Ostatní dary jsou nepřípustné a musí být případně taktně odmítnuty.

Sponzoring

 • CELOP s.r.o. podporuje a může podporovat finančními prostředky a věcnými dary činnosti a příjemce v oblasti kulturní, sociální, zdravotní, v oblasti vědy, výzkumu, školství a vzdělávání, ekologie, humanitární, charitativní, politické, sportovní, tělovýchovné a v řadě dalších oblastí.

Hlášení podnětů

 • Při podezření, že došlo k jednání, které není v souladu s právními, etickými a interními pravidly, je možné provést oznámení na kontaktní místa uvedená níže. S údaji o oznamovateli bude nakládáno jako s důvěrnou informací, nebude tolerována žádná forma odplaty nebo msty, že nahlásil protiprávní či neetické chování. Zároveň identita oznamovatele bude za každých okolností známa pouze předem vymezenému úzkému okruhu osob, tj. komise Etického kodexu CELOP s.r.o.. O výsledcích šetření podnětu bude oznamovatel informován, pokud to bude možné.

  Všem oznamovatelům, kteří učiní svá oznámení v dobré víře, CELOP s.r.o. zajišťuje ochranu před možnými negativními důsledky.

 • Kontakt pro hlášení podnětů:

  • email: info@celop.cz
  • recepce v přízemí budovy CELOLP s.r.o. (v zalepené dopisní obálce označené "PODNĚT")
Nahoru