Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pravidla pro nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů, kopií a poskytování informací o zdravotním stavu pacienta v našem zařízení se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném znění (dále jen „zákon“). Z tohoto důvodu nelze poskytnou zdravotnickou dokumentaci osobě, která nesplňuje zákonem dané podmínky, nebo není osobou určenou pacientem k nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace. Totéž se týká poskytování informací o hospitalizaci pacienta a jeho zdravotním stavu. 

Do zdravotnické dokumentace pacienta CELOP mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného CELOP s.r.o. nahlížet, pořizovat si výpisy nebo kopie:

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta;

c) osoby blízké zemřelému pacientovi za podmínek stanovených zákonem;

d) osoby blízké za podmínek stanovených zákonem.

Postup pro nahlížení:

Pro nahlížení či pořízení výpisů či kopií vyplňte formulář: Žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace (dále jen „žádost“), k dispozici ke stažení zde. V žádosti vyplňte požadované informace.

Pokud pacient neurčil ve své zdravotnické dokumentaci žadatele jako osobu, která může nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, pořizovat si její výpisy nebo kopie, resp. nezakázal poskytování informací jakékoliv osobě, popř. žadateli, je žadatel povinen prokázat vztah k pacientovi předložením příslušných dokladů, např.:

- rodným listem;

- oddacím listem;

- písemným souhlasem pacienta s úředně ověřeným podpisem pacienta, zákonného zástupce pacienta nebo opatrovníka pacienta (plnou mocí);

- úředně ověřenou kopií pravomocného rozhodnutí soudu o ustanovení žadatele opatrovníkem;

- čestným prohlášením s úředně ověřeným podpisem žadatele, příp. úředně ověřenou listinu prokazující vztah žadatele jako osoby blízké.

O nezbytných dokladech a jejich náležitostech se v případě pochybností předem informujte na telefonním čísle +420 499 621 990 nebo na e-mailu: podatelna@celop.cz v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00 hod.

Žádost můžete podat buď osobně, písemně nebo elektronicky:

a) osobně na recepci CELOP, v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00 hod.;

b) poštou na adrese CELOP s.r.o., Spojených národů 857, 544 01 Dvůr Králové nad Labem;

c) elektronicky na e-mailové adrese podatelna@celop.cz

Podaná žádost se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta. Průkaz totožnosti se spolu s příslušnými doklady předkládá vždy při osobním převzetí výpisů či kopií zdravotnické dokumentace a při nahlédnutí do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka. Doklady prokazující vztah žadatele k pacientovi, popř. jejich kopie, se zakládají do zdravotnické dokumentace pacienta.

Uskutečnění nahlížení a pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace pacienta není z provozních důvodů možné provést ihned. S ohledem na pracovní povinnosti zdravotnického personálu si žadatel při podání žádosti musí sjednat termín nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, nebo termín vyzvednutí připravených kopií či výpisů ze zdravotnické dokumentace, předem na telefonním čísle +420 499 621 990 nebo na e-mailové adrese podatelna@celop.cz, a to v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hod.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace a pořízení kopií svépomocí není zpoplatněno. Žadatel může žádat o pořízení výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace CELOP. V takovém případě vydá CELOP pořízené výpisy nebo kopie ze zdravotnické dokumentace žadateli v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti, a to po předchozím uhrazení poplatku ve výši dle aktuálního Ceníku služeb a úkonů. Ceník je zveřejněný zde. Poplatek se hradí v případě osobního převzetí kopií či výpisů v kanceláři finančního manažera, 4. patro.

V případě požadavku žadatele na zaslání výpisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace pacienta žadateli poštou je nutné podat žádost opatřenou úředně ověřeným podpisem žadatele, doloženou příslušnými úředně ověřenými doklady, které prokazují vztah žadatele vůči pacientovi (pokud budou požadované dokumenty doručené elektronicky, musí být opatřeny zaručeným elektronickým podpisem a autorizovanou konverzí). Výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace bude žadateli zaslána po obdržení úhrady poplatku, včetně poštovného, na základě uhrazeného daňového dokladu. 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE PACIENTA 

Postup v případě nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, který vyslovil zákaz žadateli k nahlížení do zdravotnické dokumentace, případně pro nahlížení třetí osoby, která není ve vztahu vůči pacientovi:

Žadatel, u kterého pacient vyslovil zákaz s nahlížením do zdravotnické dokumentace, může podat žádost, avšak pouze v případě, že současně se žádostí doloží CELOP, že požadovaná informace je v zájmu ochrany zdraví žadatele nebo ochrany zdraví další osoby. Žádost může podat též žadatel (osoba bez vztahu vůči pacientovi), který přišel do styku s pacientem, a informace ze zdravotnické dokumentace pacienta jsou rozhodné pro ochranu zdraví žadatele.

Postup v případě žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta ze strany úřední osoby:

O nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta, pořízení výpisů a kopií mohou za určitých, jasně vymezených situací, požádat úřední orgány. Například policie, soudy, soudní znalci, zástupce pojišťovny. Níže je uvedeno, jaké náležitosti musí úřady splnit.

Policie ČR

Pokud o zdravotnickou dokumentaci žádá Policie ČR, musí ke své žádosti přiložit souhlas pacienta s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu, a to vždy s jeho s originálním podpisem. Takový souhlas bývá v tomto případě formulován jako „zproštění mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.“ V případě, že je zdravotnická dokumentace požadována v souvislosti s probíhajícím trestním řízením, lze místo souhlasu pacienta doložit souhlas soudce dle § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. 

Soudy

Jestliže zdravotnickou dokumentaci požaduje soud, musí doložit souhlas pacienta v originále. V souvislosti s probíhajícím trestním řízením lze místo souhlasu pacienta doložit souhlas soudce dle § 8 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu. 

Soudní znalci

Soudním znalcům lze zdravotnickou dokumentaci za určitých okolností poskytnout i bez souhlasu pacienta. Žádost musí být potvrzena razítkem soudního znalce a podpisem. Pokud se znalec ve své žádosti odkazuje na usnesení soudu, požadujeme doložení tohoto usnesení.

Pojišťovny

Má-li o zdravotnickou dokumentaci pacienta zájem pojišťovna, musí ke své žádosti vždy přiložit souhlas pacienta s jeho úředně ověřeným podpisem. Souhlas se musí jasně vztahovat k nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií a k poskytováním informací o jeho zdravotním stavu.

Nahoru