Hodnocení kvality a bezpečí

Poskytování kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče je v současnosti jedním ze základních cílů ošetřovatelství, se kterým se plně ztotožňujeme. Úroveň kvality a bezpečí poskytované péče průběžně monitorujeme a analyzujeme pomocí indikátorů kvality.

Indikátory kvality

Prostřednictvím indikátorů kvality monitorujeme výskyt formulovaných událostí, které vypovídají o kvalitě procesů a výsledcích poskytované péče v našem zařízení.
Cílem sledování indikátorů kvality a následných opatření vyvozených z výsledků monitorování je prevence opakování chyb, snížení rizik a zvýšení efektivity a kvality sledovaných procesů. Indikátory kvality jsou stanoveny v souladu se strategickými cíli a prioritami CELOP.

Indikátory kvality, které sledujeme v CELOP:

 1. Počet nežádoucích událostí
 2. Počet pádů
 3. Sledování dekubitů
 4. Sledování nozokomiálních nákaz
 5. Počet oprávněných stížností
 6. Spokojenost hospitalizovaných pacientů
 7. Spokojenost zaměstnanců
 8. Počet pracovních úrazů

Program zvyšování kvality a bezpečí v celop

Uplatňujeme postupy, prostřednictvím kterých kontinuálně zvyšujeme kvalitu poskytovaných zdravotních služeb. Pomocí bezpečnostních cílů zajišťujeme bezpečné prostředí pro poskytování zdravotních služeb. Podporujeme multidisciplinární přístup, výměnu informací a kooperaci napříč pracovišti.

Bezpečnostní cíle:

 1. Bezpečná identifikace pacientů
 2. Bezpečnost při používání léčivých přípravků s vyšší mírou rizika
 3. Prevence záměny pacienta, výkonu a strany
 4. Prevence pádu
 5. Zavedení optimální hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
 6. Bezpečná komunikace
 7. Bezpečné předávání pacientů
 8. Prevence vzniku proleženin/dekubitů u hospitalizovaných pacientů

Přehodnocování kvality a bezpečí poskytovaných služeb realizujeme v CELOP v pravidelných intervalech. Hodnotíme všechny indikátory kvality, monitorujeme hodnocení interních auditů a jejich význam pro praxi.
Další rozvoj v oblasti řízení kvality je zaměřen na udržování a zejména rozvoj stávajících systémů kvality.

Nahoru