informace pro pacienty

Délka hospitalizace pacientů

Délka hospitalizace pacientů v našem zdravotnickém zařízení vychází z aktuálním vývoje zdravotního stavu. Pobyt na lůžku dlouhodobé ošetřovatelské péče může být realizován v řádu dnů, ale častěji týdnů či měsíců. Maximální doba hospitalizace jsou 3 měsíce, v případě nepříznivého zdravotního stavu se může prodloužit. Naopak pokud je pacient po zdravotní stránce stabilizovaný a již pominul zdravotní důvod k hospitalizaci, může být propuštění realizováno dříve.  O délce hospitalizace vždy rozhoduje a určuje ji lékař.

Zdravotním důvodem pro hospitalizaci není imobilita (upoutání na lůžko), ani nesoběstačnost v běžných denních činnostech jako je příjem stravy a tekutin, hygiena nebo oblékání apod.

Komu může naše zařízení pomoci

CELOP s.r.o. poskytuje dlouhodobou ošetřovatelskou péči. Poskytujeme péči pacientům s chronickým onemocněním, zdravotně postiženým, pacientům po operacích nebo úrazech, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci nebo jejichž zdravotní stav vyžaduje doléčení. Snažíme se dosáhnout zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta, zlepšit soběstačnost, fyzickou i psychickou kondici a kvalitu života. Kromě ošetřovatelské a sociální péče poskytujeme pacientům také základní lékařskou péči. Nad rámec péče hrazené pojišťovnou v zařízeních našeho typu poskytujeme pacientům také aktivizační činnosti (u pacientů, u kterých to zdravotní stav dovolí). Péči zajišťuje tým lékařů, všeobecných a praktických sester, ošetřovatelů a sanitářů, fyzioterapeutů a rehabilitačních sester a sociálních pracovnic.

přijetí k hospitalizaci

Přijetí pacientů do našeho zařízení probíhá na základě doporučení ošetřujícího lékaře ze zdravotnického zařízení, kde je pacient hospitalizován nebo na základě doporučení od praktického lékaře. Přijetí do naší péče je realizováno na základě zhodnocení aktuálního zdravotního stavu lékařem s ohledem na rozsah námi poskytovaných služeb tak, abychom byli schopni zajistit kvalitní a bezpečnou péči pro každého našeho pacienta.  Žadatele o přijetí nebo případném nepřijetí vyrozumí náš sociální pracovník.

úhrada péče v našem zařízení

Základní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Nadstandardní vybavení pokojů a aditivní služby které jsou naším zařízením poskytovány, jsou hrazeny za každý jednotlivý den pobytu v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami).

Příprava na příjem

Pro bezproblémové přijetí pacienta na oddělení si, prosím, připravte veškeré důležité osobní doklady (OP či pas, kartička zdravotní pojišťovny), podrobnou zdravotní dokumentaci včetně nezbytných léků a zdravotních pomůcek. Není potřeba mít u sebe větší obnos peněz, šperky či jiné cennosti – za veškeré věci, který si pacient neuloží do trezoru, zodpovídá. Kompletní seznam věcí potřebných k hospitalizaci uvádíme zde.

lékařSká péče

Ve zdravotnickém zařízení CELOP, Centrum lůžkové ošetřovatelské péče, Spojených národů 857, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, jsou dle platné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 99/2012 Sb.,  lékaři přítomni v pracovní dny od 6h do 14:30h. 

Bezpečné předávání informací o zdravotním stavu našich pacientů

Na základě rozhodnutí pacienta o tom, kterým osobám budou podávány informace o jeho zdravotním stavu, bude při příjmu zvoleno heslo. Toto heslo bude využíváno vždy při telefonické žádosti o informaci o zdravotním stavu. V případech, kdy pacient není schopen sám určit, které osoby mohou být informovány, jsou tyto informace sdělovány osobám blízkým při osobním kontaktu – manžel/ka, registrovaný partner, rodič, sourozenec a jiné osoby, které by důvodně pociťovaly újmu druhého za újmu vlastní. Toto opatření nemá komplikovat příbuzným přístup k informacím o zdravotním stavu jejich blízkého, ale zvýšit bezpečí, ochránit osobní údaje a soukromí našich pacientů. Vyplývá to nejen z hlediska zákonné povinnosti v rovině lékařského tajemství, ale i z etického hlediska.

 

Propuštění pacienta

V případě, že pominou zdravotní důvody k hospitalizaci pacienta je naše zařízení z hlediska platné legislativy a smluv se zdravotními pojišťovnami povinno ukončit vykazování a vyúčtování hrazených služeb ze zdravotního pojištění tzn. že zdravotní pojišťovna dále pobyt na zdravotní lůžku neplatí.

Skončí-li jednoznačně zdravotní důvody k hospitalizaci pacienta, poskytujeme zdarma odborné poradenství sociálního pracovníka pro řešení sociální situace každého pacienta.

dokumenty ke stažení

Nahoru