Práva a povinnosti

Práva a povinnosti pacienta zařízení CELOP odpovídají § 28 Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 1. Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak.
 2. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni.
 3. Pacient má při poskytování zdravotních služeb právo na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb.
 4. Právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popř. zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby.
 5. Právo být seznámen s vnitřním řádem CELOP.
 6. Právo být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady.
 7. Právo znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků.
 8. Právo odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny.
 9. Právo na přítomnost zákonného zástupce, popř. osoby určené zákonným zástupcem, nebo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem.
 10. Právo přijímat návštěvy v CELOP, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů.
 11. Právo přijímat v CELOP duchovní péči, která neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav.
 12. Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy má při komunikaci související s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se prostředky, které si sám zvolí (použije se rovněž, jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny).
 13. Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící nebo asistenční pes), má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v takovém rozsahu, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.
 14. Pacient má právo být informován o zdravotním stavu a navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách.
 15. Pacient má možnost vzdát se podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být informace podána.
 16. Pacient má právo nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené, pořizovat si její výpisy nebo kopie, a to v přítomnosti zaměstnance pověřeného CELOP.
 17. Pacient může určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené.
 18. Pacient může vyslovit zákaz podávání informací o jeho zdravotním stavu kterékoliv osobě.
 19. Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.
 20. Pacient může rovněž učinit dříve vyslovené přání, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných CELOP.
 21. Pacient může podat stížnost proti postupu CELOP při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

 

 

Povinnosti pacienta 

 1. Dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.
 2. Řídit se Vnitřním řádem CELOP.
 3. Uhradit CELOP s.r.o. cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem.
 4. Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 5. Nepožívat v průběhu hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 6. Na výzvu prokázat svou totožnost občanským průkazem. Jestliže pacient odmítne prokázání totožnosti, může CELOP odmítnout poskytnutí zdravotní služby, nejde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči.
 7. Kouřit ve všech prostorech CELOP je zakázáno, s výjimkou venkovních míst k tomu určených a zřetelně označených. Kouření pacienta může být navíc hodnoceno jako nedodržení navrženého individuálního léčebného postupu. Neuposlechnutí výzvy k okamžitému dodržení zákazu kouření může být v takovém případě důvodem k ukončení hospitalizace.
 8. Nepoužívat vlastní varné konvice, topná zařízení nebo ponorné ohřívače.
 9. Nemanipulovat uvnitř zařízení s otevřeným ohněm.
Nahoru